Academy

English version

Chtěli byste se o umělé inteligenci něco praktického dozvědět přímo od pramene? Sáhnout si na AI a něco rovnou postavit? Ušpinit si ruce a přitom zažít pocit, že jste vytvořili něco fakt užitečného?

Navštivte naši unikátní AI Academy!
Přihlášky: academy@themama.ai

Termín konání: 10.-11. září, 14:00 - 18:00
Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 1041, Praha 1, konferenční místnost 549
Cena kurzu: 6,400- Kč (cena je bez DPH, sleva 20% pro přihlášky do 6.9.2024)
Pokud si přinesete vlastní počítač či tablet, budete moci naplno využít praktické části workshopu.

Den 1: Úvod do umělé inteligence a praktické AI pro zpracování hlasu

14:00 - 15:30 Část 1.1 Úvod do AI pro byznys

 • Přehled typických případových studií
 • Co je potřeba vědět o AI?
 • Automatizace interakcí (voicebots, chatbots, omnichannel)
 • Automatizace zpracování dokumentů (vytěžování informací z dokumentů, směrování e-mailů, toxicita)
 • Automatizace předpovědí, optimalizace (předpovědní modely, doporučení, detekce anomálií)
 • Jak měřit přínosy AI? Jaká jsou typická KPIs?

15:30 - 15:45 Občerstvení

15:45 - 18:00 Část 1.2 Pojďte si Byznys AI opravdu vyzkoušet! Oblast: lidský hlas

 • Typické případové studie – detailnější pohled na doménu zpracování lidského hlasu
 • Postavte si vlastního voicebota (Telma odchozí hovory)
  • Pod povrchem: převod hlasu na text (STT), převod textu na řeč (TTS), řízení dialogu
 • Vytvořte si vlastní personu pomocí převodu textu na řeč (mVoice Studio)
  • Pod povrchem: normalizace, SSML, Persona, emoce

Den 2: Hlouběji do Business AI a praktické AI pro zpracování dokumentů

14:00 - 15:30 Část 2.1 Hlubší pohled na Byznys AI

 • Strojové a hluboké učení (Machine Learning a Deep Learning) pro Byznys AI
 • Data a jejich klíčový význam
 • Analýza dat pro vstup i výstup
 • Výběr modelu z pohledu potřeby byznysových KPIs

15:30 - 15:45 Občerstvení

15:45 - 18:00 Část 2.2 Pojďte si Byznys AI opravdu vyzkoušet! Oblast: text

 • Typické případové studie pro byznys – detailnější pohled na doménu zpracování textu - Python notebooks
 • Zpracování dokumentů v přirozeném jazyce (mNLP)
  • Pod povrchem: jmenné entity, intenty, podobnost dokumentů
 • Zpracování dokumentů (mSearch)
  • Pod povrchem: vyhledávání na webových stránkách
 • Velké jazykové modely, způsoby použití, propojení s dalšími technologiemi

Would you like to learn something practical about artificial intelligence directly from the source? Get your hands on AI and build something right away? Get your hands dirty and feel like you‘ve created something really useful?

Visit our unique AI Academy!
Applications: academy@themama.ai

Date: September 10 - 11, 2024, 14:00 - 18:00
Venue: Palace YMCA, Na Poříčí 1041, Praha 1, conference room 549
Course price: 6,400- CZK (price is without VAT, 20% discount for applications until September 6th. 2024)
If you bring your own computer or tablet, you will be able to take full advantage of the practical part of the workshop.

Day 1: Introduction to artificial intelligence and practical AI for voice processing

14:00 - 15:30 Part 1.1 Introduction to AI for Business

 • Overview of typical case studies
 • What do I need to know about AI?
 • Automation of interactions (voicebots, chatbots, omnichannel)
 • Document processing automation (extracting information from documents, email routing, toxicity)
 • Forecast automation, optimization (forecast models recommendations, anomaly detection)
 • How to measure the benefits of AI? What are typical KPIs?

15:30 - 15:45 Refreshments

15:45 - 18:00 Part 1.2 Let‘s really try out Business AI! Area: human voice

 • Typical case studies – a more detailed view of the human voice processing domain
 • Build your own voicebot (TELMA outbound calls)
  • Beneath the surface: voice to text (STT), text to speech (TTS), dialogue control
 • Create your own persona with text-to-speech (mVoice studio)
  • Beneath the surface: normalization, SSML, Persona, emotions

Day 2: Digging Deeper into Business AI and Practical AI for Document Processing

14:00 - 15:30 Part 2.1 A Deeper Look at Business AI

 • Machine Learning and Deep Learning for Business AI
 • Data and its key importance
 • Data analysis for input and output
 • Model selection in terms of the need for business KPIs

15:30 - 15:45 Refreshments

15:45 - 18:00 Part 2.2 Let‘s really try out Business AI! Area: text

 • Typical Business Case Studies – A Closer Look at the Word Processing Domain – Python notebooks
 • Natural Language Processing (mNLP)
  • Beneath the surface: name entities, intents, document similarity
 • Document processing (mSearch)
  • Beneath the surface: searching the websites
 • Large language models, usage patterns, interfacing with other technologies
The MAMA AI, SE
Revoluční 764/17
Praha 1 - Old Town
110 00
IČ: 09767223

MAMA AI Coolma, s.r.o.
Revoluční 764/17
Praha 1 - Old Town
110 00
IČ: 10707522
VAT No.: CZ10707522

MAMA AI Eva, s.r.o.
Revoluční 764/17
Praha 1 - Old Town
110 00
IČ: 09738207
VAT No.: CZ09738207

MAMA TELMA AI s.r.o.
Revoluční 764/17
Praha 1 - Old Town
110 00
IČ: 14022087
VAT No.: CZ14022087

MAMA AI Cipherella s.r.o.
Revoluční 764/17
Praha 1 - Old Town
110 00
IČ: 21182931

Deep MedChem a.s.
Revoluční 764/17
Praha 1 - Old Town
110 00
IČ: 21029962

Copyright © 2024,The MAMA AI, SE