Pozvánka na valnou hromadu společnosti

17. 5. 2024

Představenstvo společnosti

The MAMA AI, SE

se sídlem

Revoluční 764/17

Praha 1 - Staré Město

110 00

IČO: 09767223

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 2385 (dále jen "Společnost")

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

společnosti, která se bude konat dne 19. 6. 2024 od 10 hodin na adrese Revoluční 764/17, 110 00 Praha 1 - Staré Město s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení valné hromady Společnosti;
  2. Schválení programu valné hromady;
  3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2023
  4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, tj. od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023;
  5. Projednání návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
  6. Schválení vydání nových akcií akcionářům
  7. Závěr

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9:30 do 10:00 hodin. K ověření totožnosti majitele akcií je nutno předložit při prezentaci platný občanský průkaz ČR. V případě, že se akcionář nemůže zúčastnit valné hromady, může pověřit jinou osobu zastupováním úředně ověřenou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

Představenstvo společnosti upozorňuje své akcionáře na právo vyjádřit se k pořadu jednání valné hromady ve lhůtě, která počíná běžet dnem doručení této pozvánky a končí pět dní přede dnem konání valné hromady.

V Praze, dne 17. května 2024

za představenstvo společnosti:

Dr. Ing. Jan Kleindienst

předseda představenstva The MAMA AI, SE